Folkeoplysningslov

 

Bekendtgørelse af lov om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)

Datasammenskrivning af kapitel 13 i folkeoplysningsloven efter ændringer i lov nr. 313 af 24/4-2018 (Ny struktur for Folkeuniversitetet)

 

Kapitel 13

§ 46. Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab.

§ 47. (Ophævet)

§ 48. (Ophævet). Undervisningsministeren fastsætter nærmere regler om folkeuniversitetsvirksomhedens udøvelse.

Stk. 2. Folkeuniversitetsvirksomheden er underlagt forvaltningsloven, lov om offentlighed i forvaltningen, lov om offentlige myndigheders registre 2) og lov om offentlige arkiver m.v.

§ 49. Staten yder tilskud til folkeuniversitetsvirksomheden. Tilskuddets størrelse fastsættes på de årlige finanslove.

Stk. 2. Den samlede deltagerbetaling skal udgøre mindst 1/4 af udgifterne til aflønning m.v. af lærere og 1/3 af udgifterne til aflønning af forelæsere.

Stk. 3. Undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler om tilskud og fordeling af tilskud, herunder om udbetaling af forskud m.v.

Stk. 4. Undervisningsministeren fastsætter regler om regnskabsaflæggelse for og revision for folkeuniversitetsvirksomheden i og uden for universitetsbyerne.

§ 50. Universiteterne stiller lokaler med fornødent udstyr til rådighed for folkeuniversitetsvirksomheden. Udgifterne herved afholdes af de pågældende universiteter og institutioner.

Stk. 2. Hvis der ikke i henhold til stk. 1 kan tilvejebringes de fornødne lokaler til folkeuniversitetsvirksomheden, anviser kommunalbestyrelsen lokaler efter bestemmelserne i § 21 og § 22, stk. 1-3 og 6.

§ 51. Afgørelser, der er truffet vedrørende folkeuniversitetsvirksomheden, og andre beslutninger og afgørelser truffet inden for folkeuniversitetsvirksomheden, kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.«

 

Loven træder i kraft den 1. august 2018.

 

 
 
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies