Vedtægter for Folkeuniversitetet i København

§ 1

Folkeuniversitetet i København har til formål gennem alment tilgængelige forelæsninger og kurser at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater i henhold til Folkeoplysningslovens kapitel 13, Folkeuniversitetet. Institutionen er en folkeuniversitetsafdeling efter bestemmelserne i Undervisningsministeriets bekendtgørelse om Folkeuniversitetet.

§ 2

Institutionen ledes af en styrelse på 10 medlemmer. Styrelsen konstitueres pr. 1. juli i ulige år for en to-årig periode således:

For hvert af de seks fakulteter ved Københavns Universitet udpeger dekanen ét medlem blandt fakultetets lærere. Rektor for Danmarks Tekniske Universitet og rektor for CBS Handelshøjskolen i København udpeger hver ét medlem blandt de to universiteters lærere. Formanden for Museer i København og Omegn (MIK) udpeger ét medlem blandt de lokale museers videnskabelige medarbejdere. Programrådet vælger af sin midte en repræsentant, der indtræder som medlem af styrelsen.

Styrelsen udpeger af sin midte en formand og en næstformand.

§ 3

Styrelsens formand repræsenterer Folkeuniversitetet i København i Styrelsen for Folkeuniversitetets Hovedstadsregion (Regionsstyrelsen). Ud over formanden vælger styrelsen endnu et medlem til Regionsstyrelsen.

§ 4

Styrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

§ 5

Styrelsen udpeger medlemmerne af et programråd blandt personer med særligt kendskab til forskning og forskningsformidling. Programrådets opgave er at forestå udviklingen af konkrete kurser og forelæsningsrækker, samt at koordinere det samlede kursusprogram. Programrådets medlemmer kaldes studieledere.

Programrådets møder ledes af rektor.

§ 6

Styrelsen har ansvaret for udarbejdelsen af institutionens budget og regnskab samt for afgivelse heraf til styrelsen for Folkeuniversitetets Hovedstadsregion efter dennes nærmere anvisning.

Institutionen kan iværksætte indtægtsdækket virksomhed i overensstemmelse med reglerne i regnskabsvejledning for folkeuniversitetsvirksomheden.

§ 7

Institutionens administration og daglige drift varetages af en af styrelsen ansat rektor.

§ 8

Institutionens vedtægter godkendes af styrelsen for Folkeuniversitetets Hovedstadsregion.

 

Vedtaget på styrelsesmødet d. 5. september 2017 og godkendt af regionsstyrelsen d. 6. oktober 2017

Anja C. Andersen, formand

                 

 
 
0
Indhold af indkøbskurv
Gå til kassen
Synergi Webbureau Reklamebureau
Information om cookies