Kurv
0

Vedtægter for Folkeuniversitetet i København


Kapitel 1: Navn, hjemsted og formål


§ 1

Folkeuniversitetet i København er en selvejende offentlig institution, som er omfattet af folkeoplysningsloven, bekendtgørelse om folkeuniversitetet, driftstilskudsloven[1] og -bekendtgørelsen, samt forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Folkeuniversitetet i København er stiftet i 1898 som en forening og har gennem en længere årrække været en afdeling under det nu nedlagte Folkeuniversitetsnævn. Den selvejende institution er stiftet af styrelsen i denne afdeling i forbindelse med lovændringen pr. 1. august 2018.

Folkeuniversitetet i København har hjemsted i Københavns Kommune.


§ 2

Folkeuniversitetet i København har til formål gennem alment tilgængelige forelæsninger og kurser at udbrede kendskabet til forskningens metoder og resultater, samt fremme demokratiforståelse og aktivt medborgerskab i henhold til folkeoplysningslovens kapitel 13; Folkeuniversitetet.

 

Kapitel 2: Bestyrelsens sammensætning, opgaver og ansvar

§ 3

Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, som er sammensat på følgende måde:

 • 2 medlemmer skal være fastansatte på Københavns Universitet, og 1 medlem skal være fastansat på enten Copenhagen Business School eller Danmarks Tekniske Universitet. Disse medlemmer udpeges ved selvsupplering.
 • 1 medlem vælges af og blandt de af folkeuniversitetets lærere, der har undervist på Folkeuniversitetet i København mindst 10 dobbelttimer inden for de seneste 2 år.
 • 1 medlem vælges af og blandt de folkeuniversitetskomitéer, der er tilsluttet Folkeuniversitetet i København. I tilfælde af, at ingen folkeuniversitetskomitéer længere er tilsluttet Folkeuniversitetet i København, vælges i stedet 3 eksterne medlemmer (se nedenfor)
 • 2 medlemmer skal være uafhængige og eksterne. Det betyder, at de ikke må være omfattet af én af de tre første kategorier eller inden for de sidste 5 år have været ansat som leder eller medarbejder på Folkeuniversitetet i København eller været institutionens revisor, bank eller anden nær forretningsforbindelse.  Disse to medlemmer skal tilføre bestyrelsen kompetencer inden for f.eks. ledelse, økonomistyring, virksomhedsdrift, markedsføring, salg eller andre relevante kompetencer, som de øvrige bestyrelsesmedlemmer eller ledelsen måtte savne. Disse medlemmer udpeges ved selvsupplering.


Bestyrelsen bør have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd.

Den første bestyrelse udpeges af et udpegningsudvalg nedsat af den afgående styrelse for afdelingen. Dette gælder dog ikke for lærerrepræsentanten og komitérepræsentanten.

Når bestyrelsen er blevet sammensat indkalder rektor til første bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerer sig og vælger formand og næstformand.


§ 4

Valgperioden for alle bestyrelsesmedlemmer er 4 år. Genvalg kan finde sted højst 2 gange, så den samlede periode maksimalt kan være 12 år.


§ 5

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af institutionen og er ansvarlig for den samlede virksomhed. Bestyrelsen har blandt andet følgende opgaver:

 • Fastlægger den overordnede målsætning og strategi og vurderer løbende fremdriften
 • Udarbejder vedtægt til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen
 • Udarbejder forretningsorden for bestyrelsesmøderne
 • Udarbejder vederlagspolitik for bestyrelsen og ledelsen
 • Godkender budget og regnskab/årsrapport til efterfølgende godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen
 • Ansætter og afskediger den daglige leder af institutionen, kaldet rektor
 • Fører tilsyn med, at de statslige driftsmidler anvendes i overensstemmelse med tilskudsreglerne og institutionen i det hele taget drives inden for lovgivningens rammer, økonomisk forsvarligt og efter de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer
 • Fastlægger hvordan institutionens betjening af de tilknyttede komitéer skal være, herunder størrelsen af det gebyr, komitéerne skal betale for udarbejdelse af lærerkontrakter, udbetaling af løn og rejsegodtgørelse, fælles markedsføring og andre serviceydelser.


§ 6

Bestyrelsesmedlemmerne kan pålægges et erstatningsansvar, hvis der er lidt et tab, og hvis bestyrelsen har handlet uansvarligt eller forsømmeligt. Man hæfter personligt og ikke for de andre medlemmers adfærd, og hvert enkelt medlem skal derfor sørge for at stemme imod/få sin afvigende mening skrevet i referatet, hvis man senere vil undgå at blive erstatningsansvarlig.

§ 7

Bestyrelsesmøder afholdes mindst 4 gange årligt efter en forud aftalt mødeplan. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne, herunder enten formand eller næstformand, er til stede. Øvrige regler om afholdelse af bestyrelsesmøder fastsættes i forretningsordenen.

 

Kapitel 3. Institutionens daglige ledelse og drift


§ 8

Institutionens daglige ledelse varetages af en af bestyrelsen ansat rektor. Rektor ansætter og afskediger det øvrige administrative personale og er ansvarlig over for bestyrelsen for, at institutionen drives inden for lovgivningens rammer, økonomisk forsvarligt og efter de af bestyrelsen vedtagne retningslinjer. Der udarbejdes en stillingsbeskrivelse for rektor.

 

Kapitel 4: Institutionens økonomiske forhold


§ 9

Ved institutionens stiftelse var startkapitalen ca. kr. 3.783.000, der hidrørte fra den nedlagte folkeuniversitetsafdeling.

Institutionen modtager driftstilskud fra staten via Slots- og Kulturstyrelsen. Derudover har institutionen indtægter fra deltagerbetaling samt andre indtægter.


§ 10

Institutionens budget vedtages af bestyrelsen inden udgangen af oktober og indsendes herefter til godkendelse i Slots- og Kulturstyrelsen. Budgettet udformes efter retningslinjerne i driftstilskudsbekendtgørelsen[2] på en sådan måde, at det er muligt at sammenligne budget og regnskab.


§ 11

Regnskabsåret er kalenderåret, dog er den første regnskabsperiode 1/8-2018 - 31/12-2018.

Regnskabsaflæggelsen sker inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning i henhold til reglerne i driftstilskudsbekendtgørelsen.


§ 12

Bestyrelsen udpeger institutionens revisor og informerer Slots- og Kulturstyrelsen om valget.


§ 13

Institutionen tegnes af bestyrelsens formand og rektor i forening.


§ 14

Rektor disponerer over institutionens midler i overensstemmelse med reglerne i institutionens regnskabsinstruks, der godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.

 

Kapitel 5 - Ændring og ophør


§ 15

Bestyrelsen kan ved almindelig beslutningsprocedure ændre denne vedtægt. Den ændrede vedtægt skal efterfølgende godkendes af Slots- og Kulturstyrelsen.


§ 16

I tilfælde af institutionens ophør tilfalder uforbrugte midler almennyttige formål af folkeoplysende karakter efter bestyrelsens nærmere beslutning og godkendelse af Slots- og Kulturstyrelsen.


Vedtaget på det stiftende møde tirsdag d. 29. maj 2018. Godkendt af Slots- og Kulturstyrelsen juli 2018. 


[1]  Lov nr. 1531 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet med tilhørende bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

[2] Bekendtgørelse nr. 1701 af 21.12.2010 om økonomiske og administrative forhold for modtagere af driftstilskud fra Kulturministeriet.

 

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.