Kurv
0

Retningslinjer for folkeuniversitetsvirksomhedens faglige niveau


Ved folkeuniversitetsvirksomhed forstås den undervisnings- og forelæsningsvirksomhed, som udbreder kendskabet til forskningens metoder og resultater, eller som i øvrigt formidler viden på højeste faglige niveau. Ved højeste faglige niveau forstås i det følgende et niveau, der svarer til undervisningen på universiteter og andre højere læreanstalter.

Kriterier for godkendelse af virksomheden specificeres i det følgende, idet der lægges vægt på samtlige punkter:


I - Kriterier for godkendelse af forelæsningsemner:

Undervisningen skal have oplysende sigte. Formålet med folkeuniversitetsundervisning er formidling af viden, indsigt og kritisk refleksion, ikke praktiske øvelser, behandling eller terapi. Denne forskel i teoretisk indføring og praktisk indøvelse vil være afgørende for vurdering af kursusvirksomheden.

Eksempler:

 • Der kan undervises i madkultur gennem tiderne, men ikke udbydes forelæsninger i madlavning.
 • Der kan gives en indføring i den kristne tros symboler og fortolkningshistorie, ikke i personlig tro og indøvelse i religiøs praksis.
 • Der kan undervises i teorier og forskningsresultater om stress og stresshåndtering, men ikke udbydes en forelæsning i, hvordan deltagerne personligt undgår stress i dagligdagen.
 • Der kan undervises i teorier om og anvendelse af coaching som praksis, men der kan ikke lægges vægt på praktisk træning af deltagerne.

Ved undervisning i emner, hvor der råder videnskabsteoretisk eller metodisk uenighed, eller hvor der ikke er etableret videnskabelig forskning, skal der gives en kritisk belysning af emnet på en videnskabelig baggrund.

Eksempler:

 • En forelæsning om sjælevandring skal præsentere og diskutere (filosofiske, psykologiske) teorier om og forskellige tilgange til emnet, ikke forudsætte fænomenet som uproblematisk givet.
 • Forelæsninger om konkrete metoder til kommunikation, vejledning, projektledelse, talentudvikling mv. skal indføre i deres videnskabelige grundlag, herunder redegøre for deres status som metoder og karakteren af deres anvendelsesområder, ikke ensidigt fokusere på deres praktiske anvendelse og resultater.

Der kan som følge heraf ikke ved Folkeuniversitetet oprettes forelæsninger, der tager sigte på at give deltagerne færdigheder svarende til de almene skole- og voksenuddannelser, erhvervsuddannelser samt andre kompetencegivende efteruddannelser.

Eksempler:

 • Der kan ikke udbydes sprogkurser.
 • Der kan udbydes forelæsninger f.eks. i fransk sprog og litteratur, men ikke grundlæggende kurser i indlæring af sprogfærdighed, f.eks. konversation på fransk.
 • Der kan ikke udbydes undervisning i basale ikt-færdigheder.


II - Retningslinier for forelæsningspræsentation i programmerne

Programmerne bør ikke kunne efterlade tvivl om, at

 • der ved det samlede udbud af forelæsninger inden for et fagområde eller lokalområde som helhed er tale om formidling af viden på højeste faglige niveau.
 • der ved de enkelte udbud er tale om formidling af viden, også hvor der indgår undervisning i form af øvelser.
 • Folkeuniversitetets undervisning er åben for alle. Der kan ikke stilles krav til deltagernes forkundskaber eller anføres, at kurset især henvender sig til deltagere med særlige faglige eller erhvervsmæssige forudsætninger.


III - Kriterier for godkendelse af undervisere

Som forelæsere ved Folkeuniversitetet kan godkendes personer,

 • som har et dokumenteret førstehåndskendskab til den forskning, som ligger til grund for det emne, der forelæses over; der vil her typisk være tale om videnskabelige medarbejdere ved universiteter og andre højere læreanstalter;
 • som har en relevant uddannelse på universitetsniveau og en hermed forbundet forskningsindsigt;
 • som ad anden vej har dokumenteret eller godtgjort sagkundskab inden for det emne, der forelæses over, f.eks. embedsmænd, journalister, kunstnere og politikere.


IV - Retningslinier for samarbejdspartnere

Det står de enkelte afdelinger og komitéer frit for at etablere praktisk samarbejde med foreninger, institutioner, firmaer, rejsearrangører og lignende.

 • Arrangementer, der gennemføres i samarbejde med andre, skal leve op til de almindelige bestemmelser om forelæsningers faglige niveau, om undervisernes kvalifikationer samt om åben adgang for alle.
 • Det skal sikres og kunne godtgøres, at det statstilskud, der gives til at drive folkeuniversitetsvirksomhed, ikke gennem samarbejdet tjener til at understøtte samarbejdspartnerens almindelige virksomhed eller til aflønning ud over de almindelige folkeuniversitetstakster.
 • Det skal af programmerne klart fremgå, hvad der er Folkeuniversitetets arrangementer og ansvar, og hvad der er samarbejdspartnernes. Ved samarbejde omkring rejser skal det fremgå af programmer mv., at det altid er rejsebureauet, som er arrangør af og ansvarlig for rejsevirksomheden.

 

Henter...

Du besøger vores hjemmeside med Internet Explorer, og derfor vil siden ikke vises korrekt, da browseren er udgået. Vi anbefaler seneste version af Edge, Chrome, Safari eller Firefox.